Friday, February 27, 2015

Haitian-Americans: Biden, Kerry, Bill & Hillary Accomplices in Human Rights Violations

PRESS RELEASE

Haitian Organizations in Brooklyn Accuse Vice President Joseph Biden, Secretary of State John Kerry; Bill and Hillary Clinton of being accomplices to the Mafia Government in Haiti

Brooklyn, NY, February 7, 2015 – Citizens Committee to Protect Haitians (CICOPHA) and Baz Ditmas Brooklyn accuse Vice President Joseph Biden, Secretary of State John Kerry; Bill & Hillary Clinton of being accomplices to the mafia government in Haiti.

Lawyers have already file charges in court against President Michel Martelly for violation such as: Corruption, protection of drug kingpins; protection of kidnappers, caused the death of a judge who ruled against President Martelly’s wife for corruption; theft of money slated for a variety of social programs, theft of money transfers from Haitians living in the Diaspora; theft of money from international phone calls, helped more than 300 prisoners escape from prison; associating with criminals, human rights violation and high treason. Furthermore, President Martelly has been in office for 4 years but has not organized a single election. Meanwhile, he has organized 7 carnivals.

In 2014, President Martelly and former Prime Minister Lamothe liberated more than 300 prisoners. Some are assassins, drug traffickers; kidnappers and rapists. The conditions have forced hundreds of thousands of people to go out into the streets to demand the arrest of Mr. Martelly and Lamothe; as well as the liberation of all the political prisoners. One would think that a country such as the United States that claim to support democracy would renounce such individuals. On the contrary the U.S. government supports them. According to Haitian newspaper Alterpresse, on October 23rd 2013, Vice President Joseph Biden spoke on the telephone with President Michel Martelly. He congratulated President Martelly for his effort in working with parliament to find a solution to the electoral crisis.

On December 16th 2014, Secretary of State John Kerry stated that he saluted the “courageous effort” of President Martelly to find a solution to the electoral crisis. About 3 years ago, a picture of the U.S. Ambassador to Haiti Pamela White was posted on Facebook walking hand in waist with former Prime Minister Laurent Lamothe at a carnival. On January 11th 2015, the Ambassador sat in the chambers of parliament assisting during a night session. On February 5th 2015, the Ambassador met with 6 of the 10 Senators who’s term had not expired to talk about the elections. Bill Clinton took more then $10 billion of Haitian reconstruction money. We want to see all the receipts! the question is would the U.S. government allow Ambassadors of China and Russia to sit in the Halls of Congress?

We demand the U.S. government to stop violating international norms and conventions immediately! We’re asking the U.S. Attorney General Mr. Eric Holder to launch an inquiry on Vice President Joseph Biden, Secretary of State John Kerry; Bill & Hillary Clinton for interfering in the internal politics of Haiti. We reserve the right to file lawsuits in Federal Court in the U.S. as well as World Court against all foreigners collaborating with the Haitian mafia government; whoever they are and wherever they may be. We demand the immediate departure of all foreign forces on the land of Emperor Jean Jacques Dessalines. It includes UN & US occupation troops. We demand reparations for all the victims of the cholera epidemic unleashed on the Haitian population by the U.N. occupation troops.

The future legitimate government of Haiti will declare null and void all contracts signed by this fascist regime to exploit Haiti’s natural and unexplored resources such as: Gold, petroleum; aluminum; marble, copper; zirconium, natural gas; iridium and uranium. That makes Haiti perhaps the richest country on the face of the planet; contrary to the worldwide propaganda that Haiti is the poorest country in the Western Hemisphere. The Haitian State will confiscate all lands bought by foreigners under this fascist regime which is a violation of the Haitian constitution. To end, there is a Haitian Creole proverb which states that “Haiti is extremely slippery ground like quicksand”; and as such, a stranger must tread very carefully on such ground without being sucked in.

Citizens Committee to Protect Haitians (CICOPHA) is a social-political organization recognized in the State of New York. Our mission is to defend the interest of Haitian and Haitian-descent people throughout the world.
Contact: Guinsly Etienne / Spokesperson
Citizens Committee to Protect Haitians
237 Flatbush Avenue #199
Brooklyn, NY 11217
Email: committeecitizens@gmail.com
###

NÒT POU LAPRÈS

Òganizasyon Ayisyen Nan Brooklyn Akize Vis Prezidan Joseph Biden, Sekretè Deta John Kerry; Bill & Hillary Clinton De Konplisite Ak Gouvènman Mafia Ki Nan Peyi Dayiti

Brooklyn, NY, 7 Fevriye 2,015 – Citizens Committee to Protect Haitians (CICOPHA) & Baz Ditmas Brooklyn Akize Vis Prezidan Joseph Biden, Sekretè Deta John Kerry; Bill & Hillary Clinton de konplisite ak gouvènman mafia ki nan peyi Dayiti.

An Ayiti, gen avoka ki deja depoze plent nan tribinal kont Prezidan Michel Martelly pou vyolasyon tankou: Koripsyon, pwoteksyon trafikan dwòg; pwoteksyon kidnapè, lakòz lanmò yon jij ki te pran desizyon kont madanm Prezidan Martelly pou koripsyon; volè lajan diferan pwogram sosyal, volè lajan transfè Ayisyen ki ap viv nan dyaspora; volè lajan apèl telefonik entènasyonal, ede plis pase 300 prizonye sove nan prizon, asosyasyon malfektè; vyolasyon dwa moun & wot trayizon. An plis, Prezidan Martelly gen 4 an sou pouvwa men li pa òganize okenn eleksyon; pandanstan, li fè 7 kanaval.

An 2,014 Prezidan Martelly & ansyen Premye Minis Lamothe libere plis pase 300 prizonye. Gen ladan yo se asasen, trafikan dwòg; kidnapè & kadejakè. Kondisyon sa yo fòse dèsantèn milye moun pran lari pou mande arestasyon Mesye Martelly, Mesye Lamothe & liberasyon tout prizonye politik yo.Yon moun ta panse ke yon peyi tankou Etazini ki swadizan di yo sipòte demokrasi ta renonse 2 sitwayen sa yo. Okontrè, se sipòte gouvènman Meriken an ap sipòte yo. Daprè jounal Alterpresse, le 23 Oktòb 2,013, Vis Prezidan Joseph Biden te pale nan telefòn ak Prezidan Michel Martelly. Li te felisite Prezidan Martelly pou efò li nan travay ak palman pou rezoud kriz elektoral la.

Le 16 Desanm 2,014, Sekretè Deta Meriken an, John Kerry te di ke li salye “efò kouraje” Prezidan Martelly pou jwenn yon solisyon nan kriz elektoral la. Apeprè 3 zan pase, gen foto Anbasadris Merikenn nan, Pamela White ki te plake sou Facebook kote li t ap mache men nan senti ak ansyen Premye Minis Laurent Lamothe nan kanaval. Le 11 Janvye 2,015, Anbasadris la te chita nan chanm palman kote te gen yon seyans ki t ap fèt an aswè. Le 5 Fevriye 2,015 Anbasadris la te rankontre ak 6 nan 10 senatè ki rete pou diskite zafè eleksyon. Gen Bill Clinton ki te pran plis pase 10 milya dola lajan rekonstriksyon peyi Dayiti. Nou vle wè resi yo! Kesyon an se èske gouvènman Meriken an ap kite anbasadèè peyi Larisi & Lachinn chita pou asiste sesyon yo nan chanm palman pa yo?

Nou mande gouvènman Meriken an pou sispann vyole nòm ak konvansyon entènasyonal imedyatman! N ap mande avoka gouvènman Meriken an, Mesye Eric Holder pou lanse yon envestigasyon sou Vis Prezidan Joseph Biden, Sekretè Deta John Kerry; Bill & Hillary Clinton pou entèferans yo nan politik entèn Peyi Dayiti. Òganizasyon nou an rezève dwa pou depoze plent nan Tribinal Federal Ozetazini & Mondyal kont tout etranje ki ap kolabore ak Gouvènman mafia Ayisyen an kèlkeswa moun yo ye a & kèlkeswa kote y ap viv la. Nou mande depa imedyat tout fòs etranje sou teritwa Anperè Jean Jacques Dessalines; ki enkli twoup okipasyon Nasyon Zini & Meriken. Nou mande reparasyon pou viktim epidemi kolera yo ke twoup Nasyon Zini te deklanche sou popilasyon Ayisyenn nan.

Fiti gouvènman lejitim peyi Dayiti ki ap vini ap deklare nil & non-avni tout kontra ki siyen ak rejim fashis sa pou explwate resous natirèl peyi Dayiti ki pako devlope tankou: Lò, petwòl; aliminyòm, mab; Kwuiv, zikonyòm; gaz natirèl, iridyòm & iranyòm. Sa fè ke Ayiti se peyi ki petèt pli rich sou planèt tè a; kontrèman a propagand ki ap fèt nan tout mond lan atestan ke Ayiti se peyi ki pli pòv nan emisfè wès la. Leta Ayisyen ap konfiske tout tè ke etranje achte sou rejim fashis sa ki se yon vyolasyon konstitisyon Ayisyenn nan. Pou n fini, gen yon provèb Kreyòl ki di ke “Ayiti se yon tè ki glise anpil”. Yon etranje dwe pran anpil prekosyon lè l ap mache sou tè sila pou tè a pa vale l.

Citizens Committee to Protect Haitians (CICOPHA) se yon òganizasyon sosyo-politik ki rejistre & rekonèt nan Eta Nouyòk. Misyon nou se pou defann enterè Ayisyen & desandan-Ayisyen toupatou nan mond lan.

Kontakte: Guinsly Etienne / Pòtpawòl
Citizens Committee to Protect Haitians
237 Flatbush Avenue #199
Brooklyn, NY 11217
Email: committeecitizens@gmail.com
# # #

The case herein is being laid before U.S. Attorney General, Mr. Eric Holder and the following entities:

N ap depoze ka a devan avoka Gouvènman Meriken an Mesye Eric Holder & antite sa yo:

President Barack Obama
Embassy of Canada
Vice President Joe Biden
Embassy of France
Secretary of State John Kerry
Embassy of the United Kingdom
Bill Clinton Embassy of Cuba
Hillary Clinton Embassy of Venezuela
U.S. Ambassador to Haiti, Pamela White
Embassy of Brazil
Senator Robert Menendez
Embassy of Bolivia
Senator Barbara Boxer
Embassy of Columbia
Senator Ben Cardin Embassy of Uruguay
Senator Jeanne Shaheen
Embassy of the Dominican Republic
Senator Christopher Coons
Embassy of Taiwan
Senator Richard Durbin
Embassy of Guatemala
Senator Edward Markey
Embassy of Mexico
Senator Bob Corker Embassies of African Union
Senator James E. Risch
NY Times
Senator Ron Johnson
Daily News
Senator John Mc Cain
Wall Street Journal
Senator John Barrasso Washington Post
Senator Rand Paul
Washington Times
Senator Jeff Flake
NY Post
Senator Marco Rubio
Los Angeles Times
Congressperson Chaka Fattah
Detroit Free Press
Guardian Democracy Now
Congressperson Sheila Jackson
BBC News
Congressperson Hakeem Jeffries
Fox News
Congressperson Robin Kelly CNN
Congressperson Barbara Lee
Al Jazeera
Congressperson John Lewis
France 24
Congressperson Gregory Meeks
Global Research.Canada
Congressperson Eleanor Holmes Norton
AP
Congressperson Charles Rangel
Euro News
Congressperson Frederica Wilson
Green Peace
Congressperson Maxine Water
Human Rights Watch
Congressperson Nancy Pelosi
Vatican
Congressperson Peter King
Senator Kirsten Gillibrand
Senator Elizabeth Warren
Salon.com
Senator Charles Schumer Congressperson Gregory Meeks
Congressperson Luis Gutierrez
International Criminal Court
African Union
Time
World Court
U.N. Secretary Ban Ki Moo
European Union
OAS Secretary General
Wall Street Journal
Former Senator Ron Paul
E.U. Attorney General Infowars.com
Huffington Post
Salon.com
PBS
Embassy of Russia
Embassy of China
Embassy of Columbia
Haaretz
China Daily
Interfax
Fars News Agency
Apple Daily
Sunday Times

Sunday, January 18, 2015

Today Haitians Are in Open Rebellion

"The United States is at war with Haiti. Congress has never sanctioned the war... and today the Island is in open rebellion." 
     - W.E.B. Du Bois (1920).


Mare Martelly, dixit les manifestants  > January 16, 2015 -

The situation in Haiti today is another U.S. occupation with the UN as proxy going into its 11th year. The anniversary of the 2004 U.S., Canada and France orchestrated coup of Haiti's first democratically elected government is on February 29, 2015.

The Haitian Parliament's and Michel Martelly's ended on January 12 last week. The U.S-backed Martelly picked Evans Paul as Prime Minister after the hasty departure of Laurent Lamothe in the midst of major demonstrations against the government. Evans Paul headed "The Democratic Convergence", organizations which supported the 2004 coup against Lavalas The two are to rule by decree as a dictatorship. The Martelly regime stalled elections for over three years.

This scenario was encouraged by Martelly's handlers, because how do you get to this impasse? You ignore the rule of law, the Haitian constitution, jail, threaten or murder the opposition and generally act as unstatesmanlike as possible while stealing from the government (and Diaspora's) coffers, like the unqualified skinhead who holds eight passports that you are, you had the U.S. Ambassador to back up your big lie about not being an American citizen. Otherwise, aside from your deficit in character, humanity and probity, you are not qualified for the Haitian presidency.

Throw in a UN military occupation of 9,000 from all corners of the globe, which delivers "a quiet genocide" from the "unintended" import of a deadly cholera strain from Nepal and soon the battlefield is littered with a conservative 10,000+ Haitian dead. Who could have predicted that?

The Obama regime supported the dismissal of a lawsuit brought against the UN by the cholera victims and a NY judge did just that to begin another year of United Nations impunity and unaccountability in Haiti. They own the game, so they can make and break the rules if it suits them. A majority of the time, it suits them. Particularly, if it accomplishes the goals they met to secretly hash out (with no Haitians present) at a little meeting called, the Ottawa Initiative. One issue they aced was doing something to depopulate Haiti (of Haitians - all others welcome). This issue they lamented, was a "ticking time bomb." Nature, fault lines, HAARP, deep ocean mining... it all coalesced to cull 100s of thousands of Haitians at once. Hey, you have to admit, there was an awful lot of them. And so few of US! Well, that's one way that conversation at that Ottawa meeting might have gone. Course, they could have discussed how concerned they were about a country with the lowest crime rate in the Caribbean, so many independent souls, what a unique Afro-Caribbean culture, what a wonderful history, such a proud people....Nahhh!
"Why are UN soldiers in Haiti, a country with one of the lowest crime rates in the Western Hemisphere? Why is the UN not in the Dominican Republic or Brazil, which has more violence than Haiti, or even Arizona with its much higher crime rates? Why is the US the largest funder of the UN mission in Haiti? The reason, is unbelievable for Americans, fed a diet of mainstream lies, to absorb. But the results of colonial interventions everywhere on planet earth bear this out. It’s obvious in the Caribbean nations surrounding Haiti. The warmongering UN, US and their private military security contractors (PMSCs), like DYNCORP, are in Haiti to assure Haiti becomes as violent and incarcerated as the rest of the “developed” Caribbean."
— Ezili Dantò
SIDEBAR
Who gets a gold star? Perhaps you in the white garb selling that expensive cholera "vaccine?" You win! You get a state of the art hospital with solar panels out in the sticks so one isn't bothered by a glut of sick Haitians. Sound good? Whatchu got there fellow? Oh, that's slick! A luxury hotel built with donor money, trailers costing a million contaminated with asbestos for school children -- can we get more of your ideas on development and rebuilding, Well, I don't know... a South Korean owned industrial park. Oh good, monitored by the UN. That's a splendid idea! The UN should be utilized in providing... er security. Making sure workers don't strike, that they're at work on time and stay on the premises until their work is done.

Okay, who gets the trade deals, peddling GMOs, slave-wage factories, lucrative mining contracts, the money-laundering poverty-pimping NGOs, the "hungry" converts to every fundamentalist religion known to human-graft, the pedaphile priests, UN TOURISTAHs all conveniently assembled close to the mother-tit for rat-tat-tat-rat-a-tat-tat or AIDS working worker and you there, you looking to turbo-start or boost your journalism career, are yoh a documenatarian, a dippin' diplomat or a black overseer with a love of swag and swagger, but who can bow and scrape like a real house-negro? Did we forget anybody? Welcome all! Make way n*#!ger!
END SIDEBAR

There have been almost daily protest in the streets for almost a solid month (Named: Opération Burkina Faso after the successful 2014 uprising in BF) up until January 12 when Parliament dissolved, now 5 days later, they've started up again in even greater numbers.

Les victimes des manifestations > January 17, 2015 ‪‬-

The protester's chief demand is that Martelly leave. The "real opposition," (meaning those who have not reconciled with Martelly and injustice by signing on to be a part of this dictatorship. One is Senator Moise. See his statement quoted below.) has proposed an interim government to organize elections headed by the runner-up in the last presidential, election held in 2010, Mirlande Manigat.

A video was circulated of the UN military shooting live rounds at unarmed civilians during one of these protests. Meanwhile, the body count is mounting, and a bloodbath is predicted if Martelly doesn't leave soon.

Will any of this #BlackLivesMatter blood get on the Obama legacy? Or will it just be a small little blip... not unlike a drone over Iran, Pakistan, Yemen, Afghanistan, Texas, Uganda...

What we are seeing on the ground is a predictably militarized response to peaceful unarmed protesters by the Haitian Police and the UN, so sadly, those predictions are looking to be real. This is also evidenced by some of the bloody and gruesome evidence of the dead and injured that one cannot avoid seeing posted on-line.

Another year of a brutal U.S. occupation, but this time Haiti is not alone in that;
1) the richest "part of Africa is now under the absolute and brutal control of the West: Somalia and Djibouti, Ethiopia, Kenya, Uganda, Rwanda, the Democratic Republic of Congo (DRC), as well as South Sudan."

Hillary Clinton's State Department paid-off two "human rights" organizations, Amnesty International and Human Rights Watch to facilitate regime change in Eritrea. Take a look at a map. Eritrea shares two borders on the African continent, one with Somalia, the other with Sudan. So guess that's why they're under a constant siege. The Bush regime was pushing for the same atrocities. The Eritrians are called "the Cuba of Africa" because they've held out for so long, in comparison to their neighbors.

2) Other countries around the globe are or have been subject to regime change by the U.S. and its client states and remain either in chaos, civil war or under siege, including but not limited to: Libya, Ivory Coast, Sudan, Ukraine, Iraq, Afghanistan, Syria, Pakistan, Yemen, Venezuela, North Korea, Iran, Russia and Palestine/Gaza.

A special congratulations to Cuba for making a deal with the Obama regime to restore diplomatuc relations. The U.S. has ended travel restrictions. The remaining Cuban 5 returned home (yeah!). Hopefully the embargo will officially end. It should be good news. And one shouldn't feel as if we haven't heard the real story. Cuba has been noticeably acquiescent lately and downright traiturous towards Haiti... like the rest of "leftist" Latin America. Lost that revolutionary spirit since Raoul Castro replaced Fidel. Although, it was so impressive the way they sent over 100 doctors to fight the Ebola virus! Viva!

On the CBS Evening News yesterday, they reported some good news. In Liberia, Ebola is all but contained. In Nigeria and Sierra Leone, there's been good progress. Condolences to the villages in Nigeria who have been attacked by Boko Haram. What's the progress one wonders by those "experts" Obama sent to locate those 100 girls? It was reported that the total kidnappings to date are over two hundred. And the massacre of the entire village of Beja, Nigeria, which was happening during the high-profile Charlie Hebdo incident, where 17 people reportedly died, is estimated to be 2,000. How can Boko Haram be so strong now, they are looking to establish an Islamic state. Wow. It's almost as if they're being rewarded for making the Nigerian government look extremely bad. That would be a plan, if one wanted to undermine what reportedly is Africa's strongest economy... it's got all that oil.

Do #BlackLivesMatter if you can see the devastated village where the Boko Haram massacre occurred from space? Where is the fervor with which NATO "humanitarian" bombed Libya? The "humanitarians" and their NGOs probably can't find any good targets with those satellites that track human rights issues from space.

Obama sent troops to contain the population of Ebola victims in Liberia... can't have these diseased people getting on planes. So callous. So predictable. One can't expect a leopard to change its spots - it is a predator.

In case your wondering where the U.S. stands on this whole ruling by decree/dictatorship thing... the U.S. ambassador to Haiti is squarely on the side of dictatorship.

Haiti - The United States will continue to work with President Michel Martelly after January 12

"Pèp ayisyen! Rete tèt frèt, pa okipe ni nòt ki sòti anbasad amerikèn nan, ni dènye akò swisidè ki siyen ant 4 pati politik yo ak mesye Mateli a. Rete mobilize! Nou mèt konte sou mwen, vi ou mò mwen pap janm trayi nou map toujou rete fidèl ak angajman mwen te pran poum mennen batay pèp la jiskobou."

— Sénateur Jean Charles Moïse / January 11, 2015________________
On Facebook follow Tina Lorquet's Avocapepla and Ezilidantò's Free Haiti Movement pages or The Haitian Blogger group for breaking news on the protests, political and other related news.

HatTip to Mike Perrett (what up Australia!) for his continued tireless activism for Haiti and being on top of all that's happening. Follow MP on Facebook at No Shock Doctrine for Haiti

Tuesday, October 28, 2014

No to Sham Elections and US Occupation in Haiti

Posted October 10, 2014 | by Ezili Danto | Zili Blog

Open Letter From Haiti Human Right Activists to US Congress:
No to Sham Elections and US Occupation


To: Rep. Eliot L. Engel (D-NY), Ranking Member,
House Committee on Foreign Affairs
Rep. Ileana Ros-Lehtinen (R-Fl), Chairman,
House Foreign Affairs Subcommittee on Middle East and Central Asia
Rep. Gregory W. Meeks (D-NY)
Rep. Mario Diaz-Balartz (R-FL)
Senator Bill Nelson (D-FL)
Senator Marco Rubio (R-FL)
Rep. Ed Royce (R-CA), Chairman, House Committee on Foreign Affairs
Rep. Albio Sires (D-NJ), Ranking Member, House Foreign Affairs Subcommittee on the Western Hemisphere
Matt Salmon (R-AZ), Chairman, House Foreign Affairs Subcommittee on the Western Hemisphere
Rep. Nita M. Lowey (D-NY), Ranking Member, House Appropriations Subcommittee on State, Foreign Operations and Related Programs
Rep. Joe Garcia (D-FL)
Rep. Ted Deutch (D-FL)
Rep. Frederica S. Wilson (D-FL)
Rep. Debbie Wasserman Schultz (D-FL)
Rep. John Conyers, Jr. (D-MI), Ranking Member, House Committee on the Judiciary

Dear Honorable Senators and Representatives,

We would like to thank you for your work on behalf of the American people to promote justice and democracy. However, we are writing you to express our outrage over your letter dated September 15, 2014 to Senator Simon Dieuseul Desras, President of the Haitian Senate. We, Haitians and Haitian-Americans living in the Diaspora, appreciate your concerns. Yet after reading your letter, we are more concerned because it is clear that you have not been properly informed on the real situation in Haiti. In that regard, we would like to share with you some of the obstacles Haiti faces.

The situation in Haiti is very bleak, and extremely serious. Haitians living in Haiti are faced with an uncertain future. The current regime that was imposed on the people of Haiti by the US and allies through a fraudulent election in 2010, has moved the clock backwards in all areas. This selection had the seal of approval of former US President William Jefferson Clinton with the support of his wife Hillary Rodham Clinton then US Secretary of State.

If, we were to give a facade of legitimacy to the Martelly selection by the US and its allies, one would suppose a legitimate government is constitutionally obligated to organize local, municipal and parliamentary elections. But it has been three (3) years since President Martelly took office. Where are we and what has happened? Essentially the powerful hand of international lawmakers and global stakeholders, backed by UN privatized guns for the benefit of US and trans-national corporate interests, prevent the Haitian populace from handling issues that need to be handled by Haitians.

 • By chance, have you inquired why elections were not organized in 2011, 2012, and 2013? Currently, all local government officers have been replaced with non-elected presidential henchmen called Interim Executive Agents who are friends and supporters of the Martelly-Lamothe regime. All the institutions necessary to conduct free, fair, and democratic elections are under the control of the executive branch of government.
 • The justice system has been heavily politicized and is in a state of paralysis. The Martelly-Lamothe regime has been using the justice system to repress political opponents.
 • In one instance, a Deputy in function was arrested and jailed in clear violation of the Haitian constitution.
 • In another instance, a judge investigating corruption charges brought against president Martelly and his family died, allegedly from the great pressure illegally exerted by the Martelly-Lamothe regime for the judge to throw out the case.
 • In yet another situation, Martelly’s Minister of Justice personally went to a police station and ordered the release of the wife of an individual who is a good friend of the president and was put in jail under a judge’s order while conducting an investigation into an alleged kidnapping.
 • Where are the voices of concern from “the friends of Haiti” and/or “the international human rights industry” against this Martelly-Lamothe reign of terror?
 • The police force is in a very precarious situation that is no different than that of the justice system.
 • The selected president feels so comfortable with US-Euro support of his new Duvalierist regime that he publicly stated that “the police is the armed wing of the government”.
 • In the manner of Ferguson USA, this US and foreign-trained, militarized police has been used to break-up peaceful protests through the use of tear gas, beatings, chemical showers, rubber bullets and other militarized police tools.
 • Peaceful demonstrators are routinely arrested and thrown in jail. These individuals are indefinitely kept imprisoned without a hearing, trial or conviction. The near complete impunity of the Haiti State, supported by the international “friends” of Haiti, reign as if Haiti and the world were back in the Cold War days.
 • This Haiti mass disenfranchisement and repression is a clear violation of local, regional and international human rights.
 • A growing number of political prisoners like the Florestal Brothers whose only crime was to file a lawsuit against the president’s family for corruption are abandoned and warehoused in US occupied Haiti behind UN privatized colonial guns.
 • The persecution of attorneys Andre Michel and Newton Saint-Juste for denouncing corruption and for filing lawsuits against many members of the government and the presidential family, evidences the authoritarian nature of the new Duvalierist regime supported by US lawmakers without dissent.
 • Opposition members are constantly harassed and persecuted; even former President Jean Bertrand Aristide has been targeted with an illegal house arrest.
 • Effectively, Haiti is functioning under the regime of “Legal Bandits”, a moniker given to the current regime by the Haitian public that US Lawmakers won’t hear.
 • Those close to the Martelly regime routinely commit crimes and walk free with impunity. One Senator close to the government beat up an individual and broke his tooth. The Senator in question, during a radio interview, said “I broke his tooth.” Yet, he was found not guilty of any charges in the town of Jacmel where the incident took place.
 • Another close ally of President Martelly in Jacmel, spit on a judge’s face. The judge was subsequently fired for no apparent reason.
 • A close friend and member of the President’s security team beat up, punch, slaps anyone who get in his way. A group of innocent students passed his car on their way to school; he pulled the students car over, beat them up, and humiliated them in broad day light. Afterwards, he drove the students to the next police precinct and walked off. These are verified and documented incidents of state terror.
 • Most illegally, President Michel Martelly summarily issued a presidential decree that charges $1.50 on every transfer that is being sent to Haiti and also a .5-cent tax on all international outgoing and incoming phone calls. The money collected from the fees is supposed to cover expenses associated with the President free school program. The law that would make this program legal never made it to the Haitian parliament. From 2013 to present, an alarming number of teachers have been on strike for not getting paid. There is no accountability on how those monies are collected and or spent. The Diaspora is not spared.
 • Many Haitians are living in terror of losing their homes and their family lands. Over 400 houses have been demolished in Port-au-Prince by Martelly’s regime and only 17 homeowners received compensation. At the same time, Prime Minister Laurent Lamothe is taking over the Island of Ile a-Vache and evicting residents from their lands. This situation is forcing a number of Haitians to become homeless. It is understood that many of Haiti’s land is being liquidated to foreigners. A May 10, 2013 presidential decree takes Haiti offshore islands for “tourism and public utility” and will subject hundreds of thousands of Haitians and impoverished peasants to possible eviction off their communal properties or family-owned lands.
 • The Prime Minister refused to show up in parliament to defend the nation’s budget and explain the nation’s expenditures. All of those things are happening under the eyes and noses of the international community.
 • Pamela White, the US Ambassador in Haiti has not said a single word to condemn these acts. It is likewise for Ms. Sandra Honore , the UN Representative in Haiti. The majority of the US newspapers are completely silent, especially the Miami Herald.
 • Former UN Secretary General, Boutros Boutros Ghali said, in 2003, that “the United Nations is just an instrument at the service of American policy”. And so are its peacekeeping missions.
 • Since 2004, Haiti has been under military occupation by the United Nations, which is, as Boutros Ghali and Haiti freedom fighters have pointed out, nothing but a proxy for the United States to impose its will and agenda on the majority of the Haitian people.
 • One of the stated purposes of the United Nations in Haiti was to promote democracy and build institutions in the society through democratic elections. That mission has been a catastrophic failure. Both elections held under their leadership in 2006 and in 2010 were deeply flawed and contested. It seems that the goal of the international community and mostly the United States is to have a “selection” where the majority of Haitians are excluded. Unfortunately, the organization of American States (OAS) is used to validate the election results. The international human rights industry also remains mute on the US occupation in Haiti behind privatized UN guns, Private Military and Security companies (PMSCs) and the NGO charitable industrial complex.
 • The Unites States Mission to Stabilize Haiti known as MINUSTAH has destabilized Haiti since its arrival.
 • MINUSTAH’s soldiers have killed, raped, infected Haitians with cholera, and generally prevent Haitians from expressing their democratic rights. This force replaces the old Haitian army and paramilitary forces. More than 10,000 Haitians have lost their lives in the cholera epidemic and over 850,000 have been infected, taking Haiti from zero cholera cases in October 2010 to having the world’s worst cholera epidemic. It is far from being over as more Haitians continue to die with the disease. The cholera victims have yet to be compensated. The United Nations refuses to take responsibility for its soldiers committing genocide in Haiti. The Obama administration, the respondeat superior here, sides with the UN - its employee in Haiti- to continue the tradition of impunity for the wealthy and powerful. It recently intervened in a Federal class action lawsuit against the UN to recommend that the federal judge find the UN immune from legal liability for importing cholera to Haiti.
 • Wouldn’t committed friends of Haiti demand justice for Haitians? Write to UN Secretary Ban Ki Moon to urge for the United Nations to pay damages to the cholera victims?
 • Haitians have been calling for the UN troops to leave the country for ten years now and they have to go. Why won’t US Lawmakers join hands with the Haitians in supporting their call to end the occupation?
With regard to the electoral council, there is overwhelming information circulating throughout the Haitian press daily stating that the majority of Haitians have no confidence in the current body. There was meager participation in the dialogue, and the discussion to create this electoral body was not inclusive. The process that created it has been contested since its inception. The electoral body consists of nine (9) members, six (6) of whom have been handpicked by President Martelly. There is no trust in the government and the electoral body lacks credibility. Under those conditions, can honest, fair and free elections be held in the country? No.

Haitians want free, fair, honest and democratic elections. Haitians do not want pre-programed election results, prepared by the international community and justified by the Organization of American States (OAS) in Washington, DC. This was the case in 2006 and in 2010. Enough is enough. The neo-Duvalier reign of terror in Haiti is unacceptable. Silence is complicity.

The dissenting Haitian Senators respectfully demanded the implementation of the Haitian constitution in the formation of the Provisional Electoral Council. They have also requested that the necessary conditions be put in place for honest and fair elections be held. When one considers the current atmosphere in Haiti, the blatant violation of human rights, fear and intimidation perpetrated toward the opposition; the Senators’ positions are justified. As legislators, you stand guard against any violations of the US constitution. How come you are writing legislators in another country asking them to violate their own laws?

The United States of America has promoted dictatorship in Haiti, overthrown democratically elected president Aristide and now, again, is getting ready to organize another sham election while they are calling themselves "friends of Haitians."

Which Haitians are they friends with? Conditions must be established to have free, fair, credible and democratic elections for all to participate. That means no occupation. That means that Haitians must have control of their own resources to develop and improve Haiti’s infrastructures, food security and self-reliance.

Right now, we are far from being there.
We are sick and tired of the so-called “friends of Haiti” who time after time have shown that they are the enemies of freedom and democracy for the majority of Haitians. We hope that you will invest the time to become fully knowledgeable about the imperialist war against the Haiti masses and their natural resources. Perhaps then, you will realize that your are on the wrong path. The letter sent the wrong signal and we forcefully condemned it.

We, Haitians and Haitian-Americans in the diaspora, stand firm in supporting democratic elections and the institutionalization of the rule of law in Haiti. There can be no democracy, legitimate elections or due application of local, regional or international human rights laws while Haiti is under foreign occupation. We are committed to defending the rights of the citizens of Haiti to elect their government representatives freely and fairly. We are ready to mobilize the Diaspora with our ballots as well as through other peaceful means to put an end to this situation in order to have real democracy in Haiti. This will enable the country to prosper and become the paradise that we all know Haiti can be without all this meddling and US hero/villain pathology and thereby accomplishing the dreams of our forefathers of establishing a truly independent nation.

Sincerely,

Jean Yves Point-du-Jour, Transportation Engineer Manager Maryland USA Youri44@hotmail.com
Eugenia Charles, Democracy for Haiti
Ezili Dantò, Human Rights Attorney, Haitian lawyers Leadership Network, Free Haiti Movement (Author of “The Quiet Genocide in Haiti/How is it wielded from FDR to Obama-The United Nations, a criminal organization from Lumumba to Aristide)
Thony Jean Tenor, Veye Yo-Miami, FL

Tuesday, June 17, 2014

Haiti: Activists Charge Harlem Congressional Candidates Rangel & Espaillat Support Apartheid

Emisyon Black Agenda Report
Entèvyou ak Dahoud sou dosye Sen Domeng nan
via Lakou NY / lakounewyork.com


rangel-espaillat
Incumbent Harlem Congressman Charles Rangel and his main challenger, State Sen. Adriano Espaillat.
Haiti Activists Urge Rejection of Both Congressional Candidates in Harlem

Incumbent Harlem Congressman Charles Rangel and his main challenger, State Sen. Adriano Espaillat, are both guilty of supporting “apartheid” policies against Dominicans of Haitian descent, charged demonstrators outside a televised campaign debate. Under a law passed by the Dominican Republic and endorsed by Rangel and Espaillat, less than 10 percent of 200,000-plus people with roots in Haiti will quality for Dominican citizenship, even though most have never set foot outside the country and speak only Spanish. Daoud Andre, a Haitian community activist, called on Harlemites “not to vote for either of these supporters of apartheid,” and for “people of conscience around the world to boycott Dominican products and services,” including tourism.

Posting the activists emergency call-to-action below for more details.
Note: the debate was picketed on Wednesday June 11, 2014
__________________________________________

NYC Activists to Picket Lehman College Rangel-Espaillat-Walrond Debate to Protest Candidates' support of Apartheid in the Dominican Republic (DR)
__________________________________________
PLEASE FORWARD AND POST ON SOCIAL MEDIA

Contact: Dahoud Andre, 347-730-3620
     Haitian Community Activist

     Nellie Bailey, 646-812-5188
     Harlem Community Activist

An Emergency Call to Action: Protest Racial Hypocrisy of Espaillat, Rangel and Silence of Walrond in 13th Congressional Race

Activists from around New York City will hold a protest in front of the main entrance of Lehman College (250 Bedford Park Blvd W, New York, NY 10468) on Wednesday June 11th from 5pm to 9pm during a televised debate of candidates running for the 13th Congressional seat: incumbent Charles Rangel, State Senator Adriano Espaillat, and Rev. Michael Walrond. The protest is to let the world know that the real issue of racism in this Congressional Race is not Rangel's comments on Espaillat's Dominican ethnicity but the support of both leading candidates for the Apartheid policy of the Dominican Republic's Government against Haitian immigrants and Dominicans of Haitian descent. The protest will condemn the silence of Rev. Walrond for not speaking out against this human rights travesty.

For generations, Haitians and Dominicans of Haitian descent living in the DR have been living in a situation of apartheid, treated with disdain and discriminated against because of the color of their skin. Massacres, mass deportations, rape, and all sorts of violence have been their lot. On September 23rd, 2013 the Dominican Constitution Tribunal, the country's highest court, decided to strip all Dominicans of Haitian descent born in the DR between 1929 to 2007 of their Dominican citizenship. In response to the outcry from within the country and all over the world, on May 15th, 2014 Dominican President Danilo Medina proposed what he called a humanitarian bill to resolve the situation. Both houses of the Dominican Congress unanimously passed this bill without debate. The problem with this "humanitarian" law is that out of the 210,000 Dominicans of Haitian descent, the DR Government itself claims were affected by the Sept. 23rd ruling only 13,000 at most will get their Dominican citizenship restored. Not even 10% of those supposedly affected will get relief. This is an outrage and must be opposed.

Click here to read Rangel's praise of the Dominican President for this travesty.

Click here to see Espaillat who bested Rangel by actually travelling to the Dominican Republic to praise the Dominican President for the law and actually calls for it to be a model for all countries dealing with difficult immigration issues. We wonder how Espaillat and all the Dominican immigrants who came to the US without papers would feel if the US actually implemented a law like this.

Directions: #4 Subway or D Subway to Bedford Park Blvd
Related Posts with Thumbnails